Concurrentiekracht is een centraal thema in het ruimtelijk beleid (bijvoorbeeld SVIR) en er is veel kennis aanwezig. Dit is echter veelal macro-economisch van aard wat abstract kan zijn voor een programma als ‘meer bereiken’.

Deze studie gebruikt vestigingsklimaat voor bedrijven als startpunt (bottom-up) en zoekt de raakvlakken met de macro-economische beleidslijn (top-down). Het doel is handvatten te bieden voor concreter uitwerken van regionale concurrentiekracht en bereikbaarheid.