Projecten in het werkveld

Ruimte

Onderzoek concurrentiekracht en mobiliteit

Concurrentiekracht is een centraal thema in het ruimtelijk beleid (bijvoorbeeld SVIR) en er is veel kennis aanwezig. Dit is echter veelal macro-economisch van aard wat abstract kan zijn voor een programma als ‘meer bereiken’. Deze studie gebruikt vestigingsklimaat voor bedrijven… Verder lezen →

FLUXNET

Lopend onderzoek naar de veranderingen van logistiek en steden. Hieruit wordt een innovatieve planningsaanpak ontwikkeld gericht op de Europese wegeigenaren/beheerders. In samenwerking met MUST Köln en ARUP.  Momenteel wordt gewerkt aan de eerste proefvelden. In Zweden is gekozen voor Nörrkoping… Verder lezen →

Knooppunt Hoevelaken

Bij knooppunt Hoevelaken is de planstudie fase (Ontwerp Tracébesluit/MER) gecombineerd aanbesteed met de realisatie (PDC). Dit is voor het eerst in Nederland dat deze constructie wordt toegepast. De gedachte hierachter is dat op deze manier synergie tussen de realisatie en… Verder lezen →

A1 Zone

A1 zone was de eerste gebiedsgerichte MIRT verkenning en werd getrokken door de provincie Overijssel. TEMAH heeft de ruimtelijke visie (onder andere ontwikkeling stadsassen) begeleidt namens het projectbureau en supervisor Jan Brouwer. 

Gezondheid en infastructuur

Voor het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat is gezocht naar kansen voor de organisatie om bij te dragen aan een brede definitie van gezondheid. Doorgaans wordt dit smal geïnterpreteerd in de vorm van gezondheidsbescherming (lucht en geluidsschermen). De brede interpretatie gaat uit… Verder lezen →

Fietsland

De fiets werd lang beschouwd als gedecentraliseerd vervoersmiddel, waarbij het Rijk geen rol speelt. Fietsland is een betoog om in te zetten op het fietsen als belangrijk ingredient voor concurrerend en leefbare Nederland, waar het Rijk een volwaardige partner is…. Verder lezen →

Ruimtelijk denkers bij MIRT pilots

Namens het College van Rijksadviseurs heeft TEMAH geadviseerd over het instellen van ruimtelijk denkers (strategisch ruimtelijke ontwerper) in de vroege MIRT fase. Momenteel lopen er vier pilot projecten om ervaring op te doen met deze aanpak. TEMAH begeleid dit proces… Verder lezen →

Ringweg en de stad

De ringweg en de stad zijn meer verbonden dan het originele concept doet vermoeden. Zo dicteert de ringweg de ontwikkelzone van de stad, door de milieueffecten (lucht en geluid) en verwerkt de ringweg in de meeste gevallen 30 tot soms… Verder lezen →

Route ontwerp

In de periode 2003 tot 2007 heeft het programma routeontwerp gelopen. Dit was een van de eerste programma’s die kennis ontwikkelde over het integraal ontwerpen van ruimte en infrastructuur op alles schaalniveaus. TEMAH heeft onder andere gewerkt aan het routeontwerp… Verder lezen →

TIILUP (Transport Infrastructure Integrated Land Use Planning)

Transport Infrastructure Integrated with Land Use Planning is een innovatieve aanpak die infrastructuur en planning combineert met ruimtelijke ontwikkeling. Voor de Federation of European Highway Research Laboratories (FEHRL) heeft TEMAH een roadmap ontwikkeld om deze methode Europees door te ontwikkelen… Verder lezen →

Omgevingswijzer

Omgevingswijzer is een instrument dat aan de hand van 12 duurzaamheidsthema’s de gebruiker inzicht geeft in de kansen voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Het instrument is laagdrempelig, visueel en toepasbaar op projecten van groot tot klein, abstract tot concreet. Het… Verder lezen →

Zweedse HSL Östlanken

Trafikverket (Zweedse Rijkswaterstaat / ProRail) is bezig voor de Zweedse overheid een HSL netwerk te plannen. TEMAH adviseert Trafikverket over de relatie tussen het HSL netwerk en de concurrentiekracht dit het oplevert. Het eerste segment – Ostlänken – is nader… Verder lezen →

Ring Utrecht

Ring Utrecht heeft het versterken van de leefomgevingskwaliteit als neven doelstelling. Daarnaast is er een breed besef dat een goede ruimtelijke kwaliteit van het project van groot belang is voor het vestigingsklimaat van Utrecht. TEMAH adviseert momenteel het projectteam van… Verder lezen →

Networking for Urban Vitality

Networking for Urban Vitality is het programma van onder andere Rijkswaterstaat, Ruimte Vlaanderen en Trafikverket om aan de hand van best practise voorbeelden en praktijkopgaven vanuit Europeese wegbeheerders en ruimtelijke ontwikkelaars samen te werken en kennis te ontwikkelen over integrale… Verder lezen →